GLAMOUR.PL

BLOG GLAMOUR.PL

Jesteśmy online

Konkurs Glamour i LaMania

REGULAMIN
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w Konkursie „Konkurs z okazji Dnia Wiosny 2015”.
2. Konkurs jest organizowany na terenie Polski i trwa od 20 marca do 10 kwietnia 2015 roku.
3. W Konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie jak również osoby niepełnoletnie za zgodą ich opiekunów prawnych.
4. Osoba biorąca udział w Konkursie (zwana dalej Uczestnikiem) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień regulaminu Organizatora.
5. Nagrody, o których mowa poniżej przysługują uczestnikom, z wyłączeniem:
a) pracowników oraz współpracowników Organizatora;
b) innych osób, które brały udział w organizowaniu Konkursu;
6. Każdy uczestnik może wziąć udział w Konkursie wiele razy.
7. Organizator oświadcza, że w ramach Konkursu będzie dokonywał wysyłek informacji (jak np. dodatkowej informacji, podziękowania) drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn.zm.).
8. Patronem medialnym Konkursu jest wydawca czasopisma „Glamour”.
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która w czasie trwania Konkursu:
1) obserwuje na Instagramie profil „lamaniafashion” i „glamourpoland”;
2) opublikowała zdjęcie zawartości torebki swojego autorstwa na portalu Instagram i wyraziła wolę uczestnictwa w Konkursie poprzez opatrzenie zdjęcia oznaczeniem #mybagofspring.
NAGRODA W KONKURSIE
Nagrodą główną w Konkursie jest:
- torebka LIVIA marki La Mania o wartości brutto 1476 złotych, i
- półroczna prenumerata czasopisma ”Glamour” o wartości brutto 27 złotych, i
- nagroda pieniężna w wysokości 330 złotych stanowiąca równowartość pobranej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
- o łącznej wartości 1833 złotych.
KOMISJA KONKURSOWA
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą co najmniej 3 osoby delegowane przez Organizatora. Komisja Konkursowa musi dokonać wyboru Przewodniczącego.                                                  .

WYBÓR ZWYCIĘZCY I LAUREATÓW KONKURSU
1. Spośród uczestników Konkursu, którzy opublikowali zdjęcie Konkursowe zostanie wybrany jeden laureat. Kryterium przyznania nagrody jest oryginalność kompozycji zdjęcia i wartości estetyczne fotografii.
2. Wyłonienie laureata będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora w terminie do 15 kwietnia 2015 r.
3. Laureat, który zostanie wybrany w Konkursie zostanie powiadomiony o tym fakcie przez Organizatora w terminie 2 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia Konkursu poprzez aplikację Instagram.
4. Laureatowi Konkursu nie przysługuje prawo żądania ekwiwalentu pieniężnego lub żądania alternatywnej nagrody w zamian za nagrody przewidziane w Konkursie, a ponadto prawo żądania nagrody jest nieprzenoszalne na osoby trzecie.
5. Warunkiem wydania nagrody w Konkursie jest złożenie oświadczenia dla celów podatkowych przez laureata. Odmowa lub brak przekazania oświadczenia w terminie 7 dni stanowi zrzeczenie się roszczenia do nagrody w Konkursie.
PRAWA AUTORSKIE DO ZDJĘCIA KONKURSOWEGO
Uczestnicy Konkursu udzielają Organizatorowi licencji niewyłącznej do zdjęcia Konkursowego, na czas nieoznaczony, nieograniczonej terytorialnie, z prawem do udzielenia sublicencji, na następujących polach eksploatacji:
1)   w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2)   w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3)   w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności Internet i portale społecznościowe).
ROLA ORGANIZATORA
Po stronie Organizatora oprócz powołania Komisji Konkursowej i wyłonienia Laureatów jest:
- zorganizowanie spotkania w terminie do 3 miesięcy od dnia wyłonienia laureatów,
- pobranie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z oświadczeniem laureata,
- przekazanie nagrody rzeczowej w siedzibie Organizatora lub za pośrednictwem przesyłki kurierskiej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie 10 dni od złożenia oświadczenia dla celów podatkowych przez laureata.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizatorem Konkursu jest „La Mania” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwana „Organizatorem”).
2. „La Mania” Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek płatność jakichkolwiek podatków lub innych kosztów związanych z przyjęciem jakiejkolwiek nagrody.
3. Nagrody przyznawane w Konkursie są wolne od jakichkolwiek podatków według stanu na dzień przyjęcia niniejszego Regulaminu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy laureaci Konkursu spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie. Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa, powoduje wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania nagrody oraz powoduje wygaśnięcie ewentualnego prawa do nagrody.
5. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy zgłaszać Organizatorowi na adres mailowy: marketing@lamania.eu, w temacie wpisać „KONKURS Z OKAZJI DNIA WIOSNY 2015 – REKLAMACJE” a w treści maila napisać uzasadnienie. Reklamacje przyjmowane są najpóźniej do 7 dni kalendarzowych od daty wyłonienia laureata. Organizator ma 14 dni kalendarzowych na odpowiedź i podjęcie ewentualnych działań.
6. Konkurs może być prowadzona tylko zgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
7. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Konkursu.
8. Organizator ponosi odpowiedzialność za formułę i treści oferowane w ramach Konkursu.
11. Organizator przetwarza dane osobowe laureatów dla celów organizacji Konkursu, wydania przyznanych nagród oraz dla celów związanych z organizacją innych Konkursów przez Organizatora, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Laureat Konkursu, a w przypadku uczestników małoletnich ich przedstawiciele ustawowi, podają dane dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, z zastrzeżeniem, że odmowa podania danych może uniemożliwić wydanie oraz realizację nagród.
12. Regulamin Konkursu jest dostępny dla uczestników Konkursu na stronie internetowej Organizatora: www.lamania.eu.
13. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie.

O mnie

Nasze wydarzenia, relacje, konkursy, recenzje, rekomendacje i dużo dużo więcej!

Miesięcznik Glamour dostępny już na tabletach i smartfonach

AUTORZY

NAJPOPULARNIEJSZE

Złote łańcuszki gwiazd

Złote łańcuszki gwiazd

Delikatne, cienkie, złote, z niewielkimi zawieszkami! Zobaczcie naszyjniki, które pokochały gwiazdy!

REGULAMINY AKCJI

Wyniki konkursów