GLAMOUR.PL

BLOG GLAMOUR.PL

Jesteśmy online

Regulamin konkursu AVON

Regulamin konkursu "Wygraj jeden z 15 zestawów kosmetyków AVON NUTRA EFFECTS"

§1
 
Postanowienia Ogólne 

 
 

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs SMS „Wygraj jeden z 15 zestawów kosmetyków AVON NUTRA EFFECTS”

 2. ( „Konkurs”).

 3. Organizatorami AKCJI jest Burda GL Polska Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674

  Warszawa; NIP: 521-31-57-277, Regon: 017327133 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000026003 („Organizator”).

 4. Konkurs promowany jest w magazynie Glamour. Konkurs ma charakter testu wiedzy, przy czym może być to wiedza ogólna lub specjalistyczna, z wykorzystaniem sprawdzianu kreatywności uczestników. Mechanizm wyłaniania osób uprawnionych do nagrody polega na wyborze - spośród Uczestników, którzy pomyślnie przeszli test wiedzy - tych, którzy następnie udzielili najciekawszej/ najbardziej kreatywnej odpowiedzi na Zadanie/Pytanie Finałowe.

 5. Konkurs rozpocznie się w dniu 21.05.2015 o godzinie 00:00 i trwać będzie do 19.06.2015 do godziny 23:59.

 6. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

 7. Wzięcie udziału w konkursie możliwe jest za pośrednictwem telefonu komórkowego w sieci

  Orange, Plus GSM, T-Mobile/Heyah i Play. 
   

  1. §2
   Uczestnicy Konkursu 


  1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która spełnia wszystkie postanowienia i warunki niniejszego Regulaminu oraz przystąpiła do Konkursu przez dokonanie czynności określonych w § 3 pkt. 1 Regulaminu („Uczestnik”).

  2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy: Burda Media Polska Sp. z o.o., Burda Communications Sp. z o.o., Burda Publishing Polska Sp. z o.o. Sp. komandytowa, Burda NG Polska Sp. z o.o. Sp komandytowa, Burda GL Polska Sp. z o.o. , TELEAUDIO DWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo Akcyjna, operatorów sieci komórkowych działających na obszarze RP (PTK Centertel Sp. z o.o., PTC S.A., Polkomtel S.A. P4 Sp. z o.o.), osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, w tym członkowie jury wyłaniającego zwycięzców oraz Komisji Konkursowej oraz krewni pracowników wymienionych spółek w linii prostej i w bocznej. Powyższy warunek zwycięzca potwierdza przed odbiorem wygranej.

  3. W przypadku uczestnictwa w Konkursie wbrew ograniczeniom określonym w pkt. 2 osoby te nie nabywają prawa do wygranej, zostają zdyskwalifikowane z Konkursu, a jeżeli fakt podlegania wspomnianym wyżej ograniczeniom zostanie ujawniony po odebraniu wygranej, zobowiązane są wygraną zwrócić.

  4. Uczestnik ma prawo w każdym momencie zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie (w tym zrezygnować z otrzymywania informacji SMS związanych z Konkursem) wysyłając e-mail na adres: reklamacje@teleaudio.pl podając swój numer telefonu lub wysyłając bezpłatny SMS o treści REZYGNACJA pod numer 8091. 

   
   

   §3
   
  Przebieg Konkursu

   

  1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w dniach od 21.05.2015 od godziny 00:00 do 18.06.2015 do godziny 23:59 wysłać SMS pod numer 72550 (koszt sms: 2netto/2,46 zł z VAT) o treści reklamowanej na łamach numeru 6/2015 miesięcznika Glamour.

  2. Uczestnicy, którzy wyślą sms o treści GLAMOUR pod numer 72550 grają o zestaw kosmetyków AVON NUTRA EFFECTS.

  3. Po dokonaniu zgłoszenia Uczestnik otrzyma od Organizatora wiadomość SMS z pytaniem konkursowym („Pytanie”).

  4. Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy udzielać po otrzymaniu Pytania i zaznajomieniu się z jego treścią. Odpowiedź tę należy wysyłać za pomocą SMS pod numer 72550 zgodnie z instrukcją otrzymaną w wiadomości SMS z Pytaniem.

  5. Uczestnicy, którzy prawidłowo odpowiedzieli na Pytanie otrzymają od Organizatora SMS z informacją o zakwalifikowaniu do finału Konkursu.

  6. W dniu 19.06.2015 w godzinach od 11:00 do 23:59 odbędzie się finał Konkursu. Aby wziąć udział w finale Konkursu zakwalifikowani Uczestnicy winni wysłać w trakcie trwania finału Konkursu SMS o treści AVON pod numer 72550.

  7. Po dokonaniu zgłoszenia Uczestnik otrzyma od Organizatora wiadomość SMS z Zadaniem/Pytaniem Finałowym („Zadanie/Pytanie Finałowe”). Odpowiedzi na Zadanie/Pytanie Finałowe należy udzielać po jego otrzymaniu i zaznajomieniu się z jego treścią. Uwaga! Liczba znaków ze spacjami w wiadomości SMS nie powinna przekraczać 160 znaków, nie należy używać polskich znaków.

  8. Spośród nadesłanych odpowiedzi na Zadanie/Pytanie Finałowe niezależna komisja konkursowa złożona z 3 przedstawicieli Organizatora (dalej Niezależna Komisja Konkursowa) ustali osoby uprawnione do nagrody spośród tych Uczestników Konkursu, którzy przesłali odpowiedź na Zadanie/Pytanie Finałowe.

  9. Podstawowe kryteria oceny Zadania/Pytania Finałowego są następujące: pomysłowość, zwięzłość i oryginalność odpowiedzi.

  10. Niezależna Komisja Konkursowa ma prawo nie przyjąć do Konkursu odpowiedzi niezgodnych z Zadaniem/Pytaniem Finałowym zawartym w sms-ie. Jednemu Uczestnikowi Konkursu jury może przyznać tylko jedną nagrodę.

  11. W odpowiedzi Uczestnik otrzyma podziękowanie za skorzystanie z serwisu.

  12. Po zakończeniu Konkursu Organizator ustali listę osób uprawnionych do nagród spośród tych Uczestników, którzy poprawnie odpowiedzieli na pytanie konkursowe a następnie ich odpowiedź

   na Zadanie/Pytanie Finałowe została uznana za najlepszą.

  13. Zwycięzcy zostaną wyłonieni po zakończeniu Konkursu w ciągu maksymalnie 20 dni roboczych na

   podstawie najciekawszych odpowiedzi na Zadanie/Pytanie Finałowe z zastrzeżeniem ust. 10 niniejszego paragrafu, spośród wszystkich Uczestników Konkursu, którzy odpowiedzieli na Zadanie/Pytanie Finałowe.
    

   14. Jednemu Uczestnikowi Konkursu Komisja Konkursowa może przyznać tylko jedną nagrodę.

   15. W celu przekazania nagród, nagrodzeni uczestnicy (Zwycięzcy), po otrzymaniu SMS z informacją o wygranej, są zobowiązani wysłać za pomocą wiadomości SMS swoje pełne dane osobowe niezbędne do przekazania nagrody (tj. imię, nazwisko, adres, na który na zostać wysłana nagroda czyli: ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) pod numer 7057 (koszt: 0,50zł netto/0,62zł brutto) poprzedzając swoje dane prefixem DANE w ciągu 24 godzin od otrzymania wiadomości SMS informującej o przyznanej nagrodzie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

   16. W celu przekazania nagród, nagrodzeni Zwycięzcy, którzy nie przekażą swoich danych osobowych zgodnie z ust. 13, są zobowiązani podczas rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Organizatora Konkursu podać swoje dane osobowe niezbędne do przekazania nagrody (imię, nazwisko, adres, na który na zostać wysłana nagroda czyli: ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość). Próba uzyskania połączenia ze Zwycięzcami nastąpi po zakończeniu Konkursu.

   17. Jeżeli Uczestnik uprawniony do nagrody, nie prześle swoich pełnych danych niezbędnych do przekazania nagrody oraz pomimo podjęcia próby zrealizowania połączenia telefonicznego z Uczestnikiem uprawnionym do nagrody, połączenia tego nie uda się uzyskać lub wprawdzie połączenie będzie zrealizowane, ale osoba nie potwierdzi udziału w Konkursie - kwalifikacja Uczestnika jest anulowana (zostaje on zdyskwalifikowany z Konkursu) i próba wyłonienia kolejnego Uczestnika Konkursu uprawnionego do nagrody, według opisanej powyżej procedury, jest ponawiana, aż do momentu przyznania nagrody.

   18. Konkurs nie ma charakteru losowego, lecz stanowi weryfikację wiedzy Uczestników. Zadaniem Uczestników jest przesłanie prawidłowej odpowiedzi na Pytanie Konkursowe a następnie udzielenie najciekawszej odpowiedzi na Zadanie/Pytanie Finałowe. Odpowiedzi na Pytanie Finałowe będą przyjmowane i rejestrowane przez automatyczny system odbioru wiadomości SMS, który dokładnie określa czas odbioru wiadomości SMS. Dane zarejestrowane przez automatyczny system odbioru wiadomości SMS będą rozstrzygające dla ustalenia kolejności otrzymywanych przez Organizatora odpowiedzi i wskazania Zwycięzców w Konkursie.

   19. Wyniki Konkursu, w tym imiona i nazwiska Zwycięzców i/lub miejscowość zamieszkania, mogą zostać opublikowane przez Organizatora w czasopiśmie „Glamour” i/lub na stronie www.burdamedia.pl.

   20. Zwycięzca Konkursu przesyłając odpowiedź na Zadanie/Pytanie Finałowe oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanej odpowiedzi, która jest przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i jest wolna od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba ta, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody. 

    

   

  §4
  Nagrody
   

  1. Nagrodami w Konkursie są:

  2. 15 zestawów kosmetyków AVON NUTRA EFFECTS – cena jednego zestawu to 330 zł brutto.

  3. Na podstawie Art. 30. 1 Pkt. 2. ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od

   osób fizycznych (tekst jednolity, – Dz. U. z 2000, Nr 14, póz. 176 z późn. zm.) od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Podatek zostanie odprowadzony przez Organizatora z dodatkowej nagrody pieniężnej.

  4. Nagrody zostaną wysłane na podany przez uprawnionych Uczestników adres w ciągu 2 miesięcy od daty zakończenia Konkursu przesyłką pocztową bądź kurierską, wedle wyboru Organizatora.

  5. W przypadku nieodebrania przesyłki zostanie ona zwrócona do siedziby Organizatora (Burda Communications Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa), skąd odpowiednio Zwycięzca bądź uprawniony Uczestnik będzie mógł ją odebrać w ciągu 14 dniu osobiście lub przesyłka będzie mogła być ponownie wysłana na pisemną (na adres Organizatora) prośbę adresata przesyłki przesłaną w ciągu 7 dni, przy czym koszt ponownego wysłania przesyłki pokrywa adresat przesyłki

  1. Nagrody nie podlegają przekazaniu osobom trzecim ani wymianie na inne ani ich równowartość pieniężną.

  2. Nie przekazanie nagrody w skutek nie podania danych osobowych i/lub teleadresowych, podania nieprawidłowych danych lub braku aktualizacji danych przez Zwycięzcę Konkursu oznacza utratę prawa do nagrody, która to nagroda przechodzi na kolejnego potencjalnego laureata.

  3. W przypadku nie odebrania przez Zwycięzcę Konkursu nagrody w terminie wskazanym w ust. 4 powyżej, nagroda przechodzi na własność Organizatora. 

   1. §5
    Prawidłowość przebiegu Konkursu 

     

   1. Kontrolę prawidłowości przebiegu Konkursu sprawuje powołana przez Organizatora Konkursu Komisja Konkursowa, w skład, której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora.

   2. Wątpliwości Komisji Konkursowej co do prawidłowości odpowiedzi Uczestników oraz prawidłowości przebiegu Konkursu rozstrzygać będzie Komisja Konkursowa.

   3. W przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu Uczestnik zostaje wykluczony z udziału w Konkursie. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy Uczestnik znał Zadanie/Pytanie Finałowe, odpowiedział na nie zanim zostało ono zadane lub korzystał z innej pomocy nieprzewidzianej niniejszym Regulaminem. 


    1. §6
      
     Postępowanie Reklamacyjne 

     1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora w formie pisemnej (listem poleconym), na adres korespondencyjny: Burda GL Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa, z dopiskiem "KONKURS AVONw terminie 14 dni od publikacji listy Zwycięzców.

     2. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca w składzie: - Przewodniczący
      - Zastępca Przewodniczącego
      - Sekretarz

     3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data nadania listu.

     4. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

     5. Składający reklamację zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.

     6. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, a Uczestnikowi, który nie zgadza się z rozstrzygnięciem przysługuje powództwo do sądu powszechnego. 

      §7
      Ochrona Danych Osobowych


      1. Zwycięzcy Konkursu mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.
      2. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja Konkursu oraz wysyłka nagród.
      3. Administratorem danych osobowych zwycięzców jest Organizator Konkursu.
      4. 
      Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane i chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). 

       

      §8
       
      Postanowienia Końcowe

       

      1.  Aktualny Regulamin jest dostępny na stronie www.burdamedia.pl.
      2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.
      3. 
      Uczestnik Konkursu, wysyłając swoje zgłoszenie do Konkursu, akceptuje w całości postanowienia niniejszego Regulaminu. 

      

O mnie

Nasze wydarzenia, relacje, konkursy, recenzje, rekomendacje i dużo dużo więcej!

Miesięcznik Glamour dostępny już na tabletach i smartfonach

AUTORZY

NAJPOPULARNIEJSZE

Złote łańcuszki gwiazd

Złote łańcuszki gwiazd

Delikatne, cienkie, złote, z niewielkimi zawieszkami! Zobaczcie naszyjniki, które pokochały gwiazdy!

REGULAMINY AKCJI

Wyniki konkursów