Modowe warsztaty ze stylistami

BLOG WARSZTATY SCHOOL OF STYLE

Modowe warsztaty ze stylistami

Regulamin "School of style"

school of style

REGULAMIN KONKURSU

 

1.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1  Organizatorem konkursu pod nazwą  "School of Style" (dalej zwany „Konkursem”) jest Burda GL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 15, 02-673 Warszawa (dalej zwana: „Organizatorem”).

1.2  Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem (zwanym dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3  Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej  www.glamour.pl.

1.4  Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1.5  W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu.

1.6  Nagrodami przeznaczonymi dla laureatów Konkursu jest udział w jednodniowych warsztatach stylizacji prowadzonych przez ekspertów Glamour.

 

2.     ZAŁOŻENIA KONKURSU

 

2.1  Konkurs będzie przeprowadzony na łamach magazynu Glamour, stronie internetowej www.glamour.pl oraz profilu Glamour.pl na portalu społecznościowym Facebook.

2.2  Promocja Konkursu ukaże się w numerze Glamour 10/2014, na www.glamour.pl oraz na profilu Glamour.pl na portalu społecznościowym Facebook.

2.3  Rozwiązanie Konkursu zostanie ogłoszone na stronie www.glamour.pl do dnia 18.09.2014.

3.     ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 

3.1  Konkurs polega na przesłaniu na adres schoolofstyle@burdamedia.pl zdjęcia własnego autorstwa interpretującego jeden z trendów na sezon jesień/zima 2014 r.

3.2  Nagrodzone zostaną osoby, których prace zostaną uznane przez Komisję Konkursową za najciekawsze, a w szczególności kreatywne, odważne, idące zgodnie z trendami.

3.3  Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie jeden raz.

3.4  Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.

3.5  Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 15 w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Podanie danych jest dobrowolne.

3.6  Prawa autorskie majątkowe do prac nadesłanych przez uczestników konkursu powinny należeć do uczestników konkursu. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora tekstów zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3.7  Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby danego konkursu, a w szczególności kreatywne, odważne, idące zgodnie z trendami. Teksty i zdjęcia, które dostępne są już w internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowane.

4.     PRZYZNAWANIE NAGRÓD

 

4.1  Laureaci wyłonieni zostaną w wyniku realizacji procedury opisanej w punkcie 3.

4.2  Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej poprzez publikację listy zwycięzców na stronie www.glamour.pl oraz wysłanie informacji o wygranej na prywatną skrzynkę mailową Laureata.

4.3  W przypadku, nie dostarczenia danych adresowych przez Laureata w terminie 4 dni od dnia poinformowania o wygranej, prawo do nagrody wygasa.

4.4  Organizator zastrzega, że nagroda nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny.

4.5  Laureaci podpisują oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Konkursu (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).

4.6  Laureaci podpisują oświadczenie zezwalające na wykorzystywanie imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, wizerunku oraz wypowiedzi Laureatów na potrzeby Konkursu oraz promocji i reklamy Konkursu, a także potwierdzające m.in. zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestniczki (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).

4.7  Biorąc pod uwagę niezwykle istotną dla organizatora publikację materiałów w magazynie Glamour jako pierwsze medium informowania i pokazywania Warsztatów, w tym ich kulisy, Organizator wprowadza całkowity zakaz fotografowania  w trakcie Warsztatów i Organizator informuje, iż złamanie w/w zakazu uprawnia Organizatora do skasowania wszystkich wykonanych zdjęć oraz do zdyskwalifikowania laureata.

 

5.     PODSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

5.1  Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 7 dni od dnia publikacji na stronie internetowej  www.glamour.pl listy laureatów Konkursu na adres Organizatora: Burda GL Polska Sp. z o.o. ul. Marynarska 15 w Warszawie z dopiskiem o treści: Reklamacja – „School of Style”.

5.2  Reklamację należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje data stempla pocztowego.

5.3  Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

5.4  Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w pkt 5.1 nie będą rozpatrywane.

5.5  Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (zwaną dalej „Komisja") powołaną przez Organizatora.

5.6  Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

5.7  Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

5.8  Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.

5.9  Decyzja Komisji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna.

6.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

6.1  Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu lub zmiany harmonogramu Konkursu o czym Organizator powiadomi Uczestników na co najmniej 7 dni przed wejściem w życie ww. zmiany. O każdej zmianie Organizator poinformuje na stronie internetowej Konkursu www.glamour.pl. Organizatorowi przysługuje także prawo zmiany nazwy Konkursu, o czym niezwłocznie poinformuje.

6.2  Organizator nie odpowiada za niemożność wzięcia udziału w jednodniowych warsztatach  przez Laureatkę Konkursu z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora, w określonym Regulaminem terminie.

6.3  Uczestniczki, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane, zgodnie z decyzją Organizatora.

6.4  Organizator nie ponosi odpowiedzialności m.in. za:

-       usługi telekomunikacyjne, pocztowe lub kurierskie, z których korzystać będą Uczestniczki Konkursu

-       zgłaszanie się do Konkursu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub bez zapoznania się z zasadami Regulaminu.

6.5    Organizator zastrzega sobie prawo fotografowania i filmowania Uczestniczek w trakcie jednodniowych warsztatów oraz wykorzystywania powstałych zdjęć i materiałów filmowych w związku z Akcją a także w celach promocyjnych Konkursu – zgodnie z zakresem udzielonej przez Uczestniczki zgody, wyrażonej w stosownym oświadczeniu, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

6.6    W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego. 

 

podpis uczestnika


                        

 ……….……………………………………………

O mnie

Modowe warsztaty ze stylistami

Miesięcznik Glamour dostępny już na tabletach i smartfonach

AUTORZY

NAJPOPULARNIEJSZE

KONKURS SCHOOL OF STYLE

KONKURS SCHOOL OF STYLE

Bądź jeszcze bliżej mody! Poznaj tajniki stylizacji i weź udział w pracy nad profesjonalną...

REGULAMINY AKCJI

Wyniki konkursów