Modowe warsztaty ze stylistami

BLOG WARSZTATY SCHOOL OF STYLE

Modowe warsztaty ze stylistami

Regulamin School of style

REGULAMIN KONKURSU


 • POSTANOWIENIA OGÓLNE


  • Organizatorem konkursu pod nazwą  "School of Style" (dalej zwany „Konkursem”) jest Burda GL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 15, 02-673 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000026003, NIP: 521-31-57-277 (dalej zwana: „Organizatorem”).
  • Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem (zwanym dalej: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  • Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej  www.glamour.pl.
  • Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem pkt. 1.5 poniżej.
  • W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu.
  • Nagrodami przeznaczonymi dla laureatów Konkursu jest udział w jednodniowych warsztatach stylizacji prowadzonych przez ekspertów Glamour, podczas których laureatom Organizator zada również dodatkowe zadanie do wykonania, którego celem będzie sprawdzenie znajomości trendów i umiejętności stylizacyjnych.  Pod koniec warsztatów Organizator wyłoni najlepszą zdaniem Organizatora osobę biorącą udział w warsztatach, biorąc pod uwagę następujące kryteria: umiejętności stylizacyjne, znajomość trendów.  Nagrodą dla tej osoby będzie udział wraz z redakcją czasopisma Glamour nad przygotowaniem i realizacją sesji zdjęciowej z wybraną gwiazdą we wskazanym przez Organizatora terminie.
  • Konkurs będzie trwał w dniach od 4.02.2015 do 14.03.2015, przy czym uczestnicy Konkursu mogą przesyłać swoje prace konkursowe, zgodnie z pkt. 3 poniżej, do dnia 5.03.2015. Warsztaty oraz sesja zdjęciowa z gwiazdą odbędą się we wskazanym przez Organizatora miejscu i terminie, o czym Organizator poinformuje laureatów co najmniej 5 dni przed terminem ich realizacji.
  • Konkurs będzie zorganizowany (rozgrywany) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.


 • ZAŁOŻENIA KONKURSU


  • Konkurs będzie przeprowadzony na łamach magazynu Glamour, stronie internetowej www.glamour.pl oraz profilu Glamour.pl na portalu społecznościowym Facebook. 
  • Promocja Konkursu ukaże się w numerze Glamour 3/2015, na www.glamour.pl oraz na profilu Glamour.pl na portalu społecznościowym Facebook.
  • Rozwiązanie Konkursu, zawierające m.in. imię i nazwisko Laureatów, zostanie ogłoszone na stronie www.glamour.pl do dnia 5.03.2015.
  • Udział w Konkursie jest bezpłatny.
  • Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć tego uczestnika z udziału w Konkursie (jak również odmówić mu przyznania nagrody), w stosunku, do którego powziął informację o działania sprzeczne z Regulaminem.
 • ZASADY PROWADZENIA KONKURSU


  • Konkurs polega na przesłaniu na adres schoolofstyle@burdamedia.pl zdjęcia własnego autorstwa interpretującego styl jednej z ulubionych ikon mody. Uczestnik przesyłając zgłoszenie konkursowe powinien ponadto podać w treści wiadomości swoje dane osobowe: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego oraz adres zamieszkania.
  • Nagrodzone zostaną osoby (łącznie 15 osób), których prace zostaną uznane przez Komisję Konkursową za najciekawsze, a w szczególności kreatywne, odważne, idące zgodnie z trendami.
  • Nagrodami w Konkursie jest udział w nieodpłatnych, jednodniowych warsztatach stylizacji prowadzonych przez ekspertów Glamour dla 15 laureatów oraz nieodpłatny udział jednego laureata uczestniczącego w warsztatach wraz z redakcją czasopisma Glamour nad przygotowaniem i realizacją sesji zdjęciowej z wybraną gwiazdą we wskazanym przez Organizatora terminie.
  • Organizator poinformuje wszystkich uczestników warsztatów oraz sesji zdjęciowej z gwiazdą o szczegółach związanych z przebiegiem warsztatów/sesji zdjęciowej, tj. dokładnym miejscu, o godzinie rozpoczęcia, szczegółowym harmonogramie oraz ich założeniach w terminie do 5 dni przed danym terminem uczestnictwa, telefonicznie, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  • Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie jeden raz.
  • Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.
  • Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego oraz adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 15 w celu realizacji udziału uczestnika w Konkursie i jego prawidłowego przeprowadzenia, w tym nagrodzenia laureatów Konkursu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia w przypadku wygranej nagrodzenia laureata Konkursu. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane i chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Organizator informuje, iż dane osobowe laureatów Konkursu w postaci imienia i nazwiska mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Organizatora (www.glamour.pl) i/lub w czasopiśmie Glamour w ramach rozwiązania Konkursu.
  • Uczestnik Konkursu przesyłając zgłoszenie do Konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych prac konkursowych, które są przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, która nadesłała zgłoszenie, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu..
  • Zgłoszenia muszą być unikalnymi treściami, stworzonymi specjalnie na potrzeby Konkursu, a w szczególności kreatywne, odważne, idące zgodnie z trendami. Uczestnicy przesyłający prace konkursowe, które zostały już uprzednio upublicznione, w szczególności dostępne są już w Internecie, na innych serwisach, będą dyskwalifikowani.
 • PRZYZNAWANIE NAGRÓD


  • Laureaci wyłonieni zostaną w wyniku realizacji procedury opisanej w punkcie 3. 
  • Laureaci powiadomieni zostaną o wygranej poprzez wysłanie informacji o wygranej na prywatną skrzynkę mailową Laureata lub telefonicznie.
  • W przypadku nie dostarczenia wszystkich danych przez Laureata w terminie 3 dni od dnia poinformowania o wygranej, osoba taka zostanie zdyskwalifikowana z Konkursu a jej prawo do nagrody wygasa. W takiej sytuacji Komisji Konkursowej wybierze kolejną osobę, aż do wyłonienia laureata, który spełni wszystkie wymogi stawiane przez niniejszy Regulamin.
  • Organizator zastrzega, że nagroda nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
  • Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do odbioru przyznanych nagród na osoby trzecie, chyba, że Organizator wyrazi na to pisemną zgodę.
  • Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w warsztatach oraz sesji zdjęciowej jest podpisanie przez Laureata Konkursu oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem Konkursu (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu), oświadczenia o upoważnieniu na wykorzystywanie imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, wizerunku oraz wypowiedzi Laureata na potrzeby Konkursu oraz promocji i reklamy Konkursu, oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Laureata (Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu).
  • Brak podpisania któregokolwiek z oświadczeń wskazanych w pkt. 4.6 Konkursu uprawnia Organizatora do zdyskwalifikowania Uczestnika z Konkursu a prawo Uczestnika Konkursu do nagrody wygasa. W takiej sytuacji Komisji Konkursowej wybierze kolejną osobę, aż do wyłonienia laureata, który spełni wszystkie wymogi stawiane przez niniejszy Regulamin.
  • Biorąc pod uwagę niezwykle istotną dla Organizatora publikację materiałów w magazynie Glamour jako pierwsze medium informowania i pokazywania Warsztatów, w tym ich kulisy, Organizator wprowadza całkowity zakaz fotografowania  w trakcie Warsztatów i Organizator informuje, iż złamanie w/w zakazu uprawnia Organizatora do zdyskwalifikowania laureata z Konkursu a prawo Uczestnika Konkursu do nagrody wygasa. 
  • Nie stawienie się przez Uczestnika w terminie i miejscu organizacji warsztatów i/lub realizacji sesji zdjęciowej z gwiazdą lub brak udziału w nich zgodnie z założeniami warsztatów/sesji uprawnia Organizatora do zdyskwalifikowania Uczestnika z Konkursu a prawo Uczestnika Konkursu do nagrody wygasa.
  • Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie przez zdobywcę nagrody wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.


 • PODSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


  • Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 7 dni od dnia publikacji na stronie internetowej  www.glamour.pl listy laureatów Konkursu na adres Organizatora: Burda GL Polska Sp. z o.o. ul. Marynarska 15 w Warszawie (02-674) z dopiskiem o treści: Reklamacja – „School of Style”.
  • Sugeruje się, aby reklamację wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje data stempla pocztowego.
  • Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
  • Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w pkt 5.1 nie będą rozpatrywane.
  • Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (zwaną dalej „Komisja") powołaną przez Organizatora.
  • Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
  • Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
  • Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.
  • Decyzja Komisji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna, a uczestnikowi, który nie zgadza się z rozstrzygnięciem przysługuje powództwo do sądu powszechnego.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE


  • Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane, zgodnie z decyzją Organizatora.
  • Organizator zastrzega sobie prawo fotografowania i filmowania Uczestników w trakcie jednodniowych warsztatów oraz podczas udziału Uczestnika w realizacji sesji zdjęciowej z gwiazdą oraz wykorzystywania powstałych zdjęć i materiałów filmowych w związku z Konkursem a także w celach promocyjnych Konkursu – zgodnie z zakresem udzielonej przez Uczestników zgody, wyrażonej w stosownym oświadczeniu, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 
  • W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego. 
podpis uczestnika

                        

 ……….…………………………………………….


O mnie

Modowe warsztaty ze stylistami

Miesięcznik Glamour dostępny już na tabletach i smartfonach

AUTORZY

NAJPOPULARNIEJSZE

KONKURS SCHOOL OF STYLE

KONKURS SCHOOL OF STYLE

Bądź jeszcze bliżej mody! Poznaj tajniki stylizacji i weź udział w pracy nad profesjonalną...

REGULAMINY AKCJI

Wyniki konkursów